lördag 29 maj 2010

10 punkter för en bättre hälso- och sjukvård

Vänsterpartiet antar idag ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Det är ett bra och progressivt program. Partistyrelsen hade den stora diskussionen igår men det återstår några mindre ändringar att ta ställning till under förmiddagen. Här är dock mina tio mest prioriterade frågor i programmet.


1. Mer resurser till hälso- och sjukvården
Vården behöver mer resurser. Vi arbetar därför för att öka statsbidragen till kommuner och landsting vilket ger mer resurser till hälso- och sjukvård

2. Stoppa privatiseringarna
Vi vill införa en stopplag som förhindrar fortsatta privatiseringar av hela eller delar av sjukhus. Skattemedel ska gå till hälso- och sjukvård, inte vinster i privata företag.

3. Avskaffa fri etablering
Den borgerliga regeringen har infört en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, som ger privata företag rätt att fritt etablera verksamhet och få betalt med skattepengar för detta. Denna lag vill vi avskaffa.

4. Återupprätta folkhälsopolitiken
Den borgerliga regeringen har retirerat från folkhälsoarbetet och allt mer individualiserat synen på hälsan. Vi vill höja ambitionerna kraftigt under mandatperioden. Vi vill tillsätta en bred kommission som ska arbeta fram förslag på hur man kan lägga grunden för en jämlik folkhälsa.

5. Stärka kommunernas roll
Kommunerna har en viktig roll att spela inom hälso- och sjukvården. Detta gäller inte minst inom vården för de äldre. Vi vill se till att kommunerna får de möjligheter de behöver för att kraftigt kunna höja ambitionerna inom äldreomsorgen.

6. Förbättrad tandhälsa
Tandhälsan måste förbättras. Vi vill på sikt att tandvården ska vara en del av den övriga hälso- och sjukvården. De närmaste åren ska vi flytta oss närmare detta mål genom att förbättra tandvårdsförsäkringen genom att fler ska omfattas av fri tandvård liksom att kostnaderna för den enskilde ska minska.

7. Vård till asylsökande och papperslösa
Alla som vistas i Sverige ska ha rätt till sjukvård. Verksamheter som vänder sig till exempelvis gömda flyktingar och som garanterar anonymitet i samband med vård skall erhålla statsbidrag som täcker kostnaderna.

8. Offentlig läkemedelsproduktion
För att säkra framtidens läkemedelsförsörjning och förhindra en orimlig kostnadsutveckling ska vänsterpartiet verka för att det byggs upp en offentlig läkemedelsproduktion.

9. Jämlik och jämstäld vård
Alla ska få en likvärdig vård oavsett klass eller kön. Så är det inte idag. Vården förstärker idag skillnader i ohälsa genom att behandla människor olika. Detta måste motverkas.

10. Fokus på HBT-personers ställning i vården
HBT-personer (homo- och bisexuella och transpersoner) har ofta en utsatt situation i vården. Detta gäller inte minst bemötandet där det krävs en ökad kompetens för att garantera alla en likvärdig vård. Det finns också en rad diskriminerande avgifter och regler (olika avgifter för insemination och förbud mot homosexuella män att lämna blod t.ex.) som måste bort.

Inga kommentarer: