söndag 7 februari 2010

Moderat cynism leder till nej till sprututbyte

Sprututbytesprogram för narkomaner är en ständigt återkommande fråga som är viktig. Senast idag deklarerade moderaterna i Stockholm på debattsidan i SVD att de inte har för avsikt att genomföra detta trots rekomendationer från proffessionen. Hoppas att moderaterna i Östergötland inte har samma inställning. Vänsterpartiet lade en motion i november till landstingsfullmäktige om att det behöver genomföras ett sprututbytesprogram, inte minst i Norrkping där det finns ett stort antal herionister.

Här kommer motionen som vi lade i Östergötland och som ännu inta har behandlats

Motion till landstingsfullmäktige
Inför sprututbytesprogram i Östergötland

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen.

Det finns många myter kring sprututbytet som gång på gång har motbevisats av forskning. Utbytesprogram motverkar smittspridning, ökar inte antalet missbrukare och påtvingar inte Sverige en drogliberal politik.
Den viktigaste riskfaktorn för blodsmitta av hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner utanför sjukvården är intravenöst drogmissbruk. Smittan sprids genom att begagnade sprutor, kanyler eller andra tillbehör återanvänds och delas.
För att motverka hivepidemin bland människor med intravenöst missbruk startades på 1980-talet sprututbytes- eller sprututdelningsprogram i olika former på flera platser i västvärlden och idag finns sådana program över stora delar av världen. I Sverige startades sprututbytesverksamhet i Lund 1986 och Malmö året där på vid infektionsklinikerna i respektive stad. Fram till 2006 tilläts inga andra sådana verksamheter starta i Sverige.

Det huvudsakliga syftet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Men verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. Därför ställs tydliga krav på att det finns infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Sprututbyte får endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.
Personer med narkotikamissbruk som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med narkotikamissbruk, erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter därför att det finns ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl fungerande vårdkedja för personer som missbrukar narkotika.

Vidare ska besökarna erbjudas vaccinationer mot hepatit B enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C samt motiverande samtal med syfte att upphöra med missbruket.
I Sverige finns sprututbyte i Lund och Malmö. Där har enbart ett mycket fåtal fall av HIV upptäckts inom gruppen injektionsmissbrukare under perioden 2000-2008. under samma period har smittan i t.ex. Stockholm spridits kraftigt inom motsvarande grupp med ungefär 20 fall per år.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att i alla lägen bekämpa alla former av missbruk. Dock är det viktigt att det inte är missbrukarna som bekämpas. Sprututbytesprogram kan vara en del i en större helhet i att faktiskt nå till de människor som lever i grovt missbruk och genom detta förmå dem att öka sin villighet att få hjälp att förändra sin situation. Även om detta inte uppnås i alla fall finns det goda skäl att arbeta med sprututbytesprogram då det faktiskt minskar dödligheten och sjukligheten hos en mycket utsatt grupp i vårt samhälle.
Vänsterpartiet yrkar att Landstinget i Östergötland ansöker hos Socialstyrelsen om att få starta ett sprututbytesprogram.


Andra som skrivit om detta Alliansfritt Sverige, Svensson och så kan man hitta mycket bra information från Socialstyrelsen.

Inga kommentarer: