onsdag 21 april 2010

Vi vill höja ambitionen i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande

Vi vill höja ambitionen i hälso- och sjukvården

Vid dagens pressträff med den rödgröna oppositionen i Landstinget i Östergötland var de tre partierna eniga om att den borgerliga majoriteten uppvisar ett oroväckande ointresse för att säkra framtidens hälso- och sjukvård i Östergötland.

- Även om man påstår sig se problemen saknar majoriteten förmåga och vilja att ta sitt politiska ansvar för att komma till rätta med de stora underskotten, säger Irma Görtz gruppledare för Socialdemokraterna.

- Det är för lite initiativ och bristande drivkraft i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet i landstinget. Detta skapar stora problem för framtiden, säger Agneta Niklasson gruppledare för Miljöpartiet

- De konkreta förslag som majoriteten har tagit fram för att förbättra ekonomin har handlat om försämringar för medarbetarna, t.ex. ökad helgtjänstgöring att slopade arbetstidsmodeller. Majoritetens förslag har varit dåligt underbyggda och deras effekter för ekonomin är tveksamma. Vad vi dock ser är att arbetsmiljön försämrats och det vet vi leder tillkostnader i längden, säger Sara Frank för vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under en längre tid arbetat medvetet för att förbereda ett samarbete inför kommande mandatperiod. När landstinget antar treårsbudget i juni kommer oppositionen att presentera en gemensam budget som kommer ligga till grund för den kommande mandatperioden.

- Vi ser flera områden där vi behöver höja ambitionsnivån inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har flera grupper fått allt svårare att få sina behov tillgodosedda det gäller inte minst de psykiskt sjuka. Här kommer vi presentera nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen, säger Emil Broberg vänsterpartiets förstanamn på landstingslistan inför valet.

- Vi behöver säkra behovsstyrningen i framtiden. De skillnader i ohälsa som finns i länet måste utjämnas. Det finns idag alldeles för stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar, mellan män och kvinnor liksom mellan hög- och lågutbildade. Det här är en av framtidens stora utmaningar, säger Gunnar Gustavsson Miljöpartiets förstanamn från Linköping.

- Behöver arbeta för att få ordning på ekonomin i landstinget. För att kunna utveckla och säkra vår gemensamma hälso- och sjukvård är vi helt beroende av en ekonomi i balans. Detsamma gäller satsningar på att göra landstinget till en mönsterarbetsplats. Medarbetarna ska trivas och må bra. Detta kommer att vara en högt prioriterad fråga för en kommande rödgrön majoritet, säger Mats Johansson Socialdemokraternas förstanamn i Linköping.

Inga kommentarer: