onsdag 28 april 2010

Sämre villkor för lärarna ger inte bättre undervisning

Idag publicerar jag tillsammans med Lars Ohly och Rosanna Dinamarca en debattartikel på Newsmill om lärarnas vilkor. detta med anledning av de nu pågående förhandlingarna om bland annat arbetstiderna.

Sämre villkor för lärarna ger inte bättre undervisning
Under senare tid har vi blivit kontaktade av många oroliga lärare, ofta kvinnor, och vi har också i pressen kunnat följa en alltmer absurd förhandling.

Sveriges Kommuners och Landstings förhandlingsdelegation har mitt under brinnande avtalsrörelse valt att i massmedia publicera en artikel som i praktiken underkänner det jobb en redan ansträngd lärarkår gör. Lärarkåren utgörs till stor del av kvinnor och kan därför jämföras med andra kvinnodominerade grupper inom Kommunal och Handels.

Vi vill från Vänsterpartiet uttala vårt förtroende för lärarna och anser att den inslagna vägen är felaktig. Vi anser istället att vi som politiker måste visa vårt förtroende för en kår som har fått ett allt svårare uppdrag.

Vi räknar med att vara i majoritet efter valet den 19 september, både i SKL och i Riksdagen. Då har vi som en del av en rödgrön majoritet det fulla ansvaret för svensk skola och vi vill inte inleda vår mandatperiod i konflikt med lärarna. Vi vill arbeta tillsammans med lärarna för alla elevers rätt till kunskap i en likvärdig skola.

Det moderatstyrda SKL har fel när man talar om att enda sättet att förbättra resultaten i skolan är att ytterligare reglera lärarnas arbetstider. Vi, som de flesta andra, vill ha bättre resultat i skolan men vi anser att de förbättrade resultaten i skolan måste uppnås i samarbete och samförstånd med lärarna. Tillsammans måste vi se till att resurserna till skolan ökar så att lärare och annan personal får möjlighet att göra ett bra jobb. Men att pådyvla lärarna ett arbetstidsavtal uppifrån utan att detta avtal har sin förankring på den lokala nivån leder fel. Vi kan inte se någon koppling mellan skolans resultat och en hårdare reglering av lärarnas arbetstider.

Vi vet också att orsakerna till att skolans resultat sjunkit inte kan övervältas på lärarna. Det är snarare resultat av en politik där skolans resurser varit otillräckliga samtidigt som en allt större segregation blivit resultatet av reformer som det fria skolvalet, fristående skolors etablering och kommunaliseringen. Det är detta som Skolverket visat är de grundläggande orsakerna till resultatförsämringarna. Samtidigt minskar lärartätheten för första gången sedan den förra borgerliga regeringen 1991-94.


Vi är måna om att organisationsgraden inom svensk fackföreningsrörelse är hög. Vi oroas av signaler om att allt fler unga väljer att stå utanför och att många väljer att lämna facket. Då är det viktigt att underlätta för facklig organisering och att erkänna fackföreningarnas rätt att företräda sina medlemmar.

Vi vill med detta ta parti för lärarna, deras rätt att företrädas av sina organisationer och deras rätt att bli sedda som professionella utövare. SKL skall förhandla med lärare om lärares villkor precis som SKL förhandlar med alla andra organisationer i kommuner och landsting.

Men ett avtal nås bäst om förhandlingarna förs med respekt för motpartens krav och förståelse för fackliga organisationers rätt att själva veta hur de bäst företräder sina medlemmar. Vi vill därför se inte se ett avtal som dikterar hur många timmar lärarna skall vistas i många gånger slitna lokaler utan vare sig telefon, dator eller ett eget skrivbord. Vi vill i stället arbeta för ett avtal med lärarna som har elevernas resultat och bästa för ögonen,

Lars Ohly
Partiledare för Vänsterpartiet

Rossana Dinamarca
Utbildningspolitisk talesperson

Emil Broberg
Styrelseledamot Sveriges kommuner och landsting

Intressant?, Rödgrön, Rödgrönt Östergötland

Inga kommentarer: