torsdag 29 januari 2009

Vänsterpartiet avvisar vårdval

I två artiklar, 28/1 och 29/1, hävdar Corren att oppositionen i landstinget varit enig om att införa vårdval inom primärvården. Detta är felaktigt. Vänsterpartiet har röstat mot förslaget och vi har reserverat oss. Anledningarna till detta är flera.

Den svenska primärvården har byggt på att den ska vara tillänglig för alla, ha en bred sammansättning av personalgrupper, jobba i samarbete med närsamhället och utgå från en helhetssyn på hälsa och utgå från hälsans sociala bestämningsfaktorer. Med genomförandet av vårdvalsmodeller kommer man att gå ifrån detta perspektiv mot en mer läkarfokuserad vård. I internationella jämförelser har det visat sig att det innebär att vi går ifrån en mycket framgångsrik organisering av primärvård till en modell med betydligt sämre resultat vad gäller befolkningens hälsa.

Det nya med vårdvalet är inte möjligheten att kunna välja vårdcentral, det har man kunnat länge, utan att det är ett nytt sätt att organisera och ersätta aktörerna. Vi går ifrån ett system som i grunden har varit behovsstyrt till ett system som blir efterfrågansstyrt. Detta kan i vissas öron låta lockande men i praktiken innebär det att gamla och svårt sjuka som redan har en svag ställning i samhället får mindre och sämre vård samtidigt som de som är unga och förhållandevis friska får mer och bättre vård. Detta kan vi redan se i de landsting som genomfört vårdval.

Vårdvalets marknadslogik bygger på att människor ska göra aktiva val och att detta ska styra var vårdcentraler ska etablera sig. Detta kan komma att leda till att socioekonomiskt svaga områden drabbas då det kommer vara mindre attraktivt att etablera sig där. De som drabbas är då inte de som aktivt valt att välja att ha få sin vård någon annanstans utan de som inte har möjlighet att göra detta. Återigen är det gamla och de sjukaste som kommer att drabbas då de inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för att få sina behov av vård tillgodosedda.

Den borgerliga regerings politik har en tydlig röd tråd. Följer man den kan man tydligt se att det är en politik som gynnar den som arbetar, är frisk, bor i socialt starka områden, är medelålders och dessutom är man. Det är en uppfattning som vi inte delar.

Inga kommentarer: